Onze zorgflash schooljaar 2023-2024

Ouders die zich zorgen maken over hun kinderen of problemen ervaren binnen de thuissituatie of op school kunnen steeds terecht op school.

Natuurlijk blijft de we-g naar d-e klastitularis de eerste en beste bij kleine schoolse probleempjes.

Hebt u als ouders echter grote zorgen rond gedrag, emotioneel welbevinden en betrokkenheid van uw kind, hebt u opvoedingsproblemen thuis, denkt u dat uw kind een ernstig leerprobleem of een leerstoornis heeft, dienen zich ernstige problemen binnen het gezin aan en wenst u daar in alle vertrouwen over te praten in functie van uw kind, dan kan u bij de zorgcoördinator terecht. Zij vormt eveneens een schakel tussen externe begeleiders en C.L.B., zodat er een vlotte informatieoverdracht is.

Ons beleid op leerlingenbegeleiding:

https://drive.google.com/file/d/1yphfX2VjoUQAPvoiWWD2Oq3BRObv__Ja/view?usp=sharing

De zorgcoördinatie gebeurt op drie niveaus, hierna volgt een greep uit het takenpakket :

1. Op het niveau van de school :

– Coördinatie van contacten tussen leerkrachten, directie, ouders, CLB en externe begeleiders + efficiënte informatieoverdracht tussen alle betrokkenen
– Beheer van de leerlingendossiers
– Aanvullen en opvolgen van het kindvolgsysteem
– Beheer van de schoolorthotheek, toegankelijk voor leerkrachten, ouders,…

2. Op het niveau van de leerkrachten / klas :

– Hulpmiddelen aanreiken inzake detectie en probleemanalyse
– Ondersteuning bieden aan en samenwerken met leerkrachten bij het opstellen van een handelingsplan
– Ondersteuning bieden aan ouders (samen met leerkracht)
– Ontwikkelen en toelichten van concrete differentiatiematerialen
– Observaties en interventies
– Bijhouden en organiseren van een toetsenkalender (inzake kindvolgsysteem)

3. Op het niveau van leerlingen :

– Screening en/of doortoetsen van kinderen met spraak-, taal- of leerproblemen, met eventuele doorverwijzing naar externe hulpverlening, in samenspraak met directie, leerkracht, ouders en CLB.
– Hulp bieden aan kinderen met ontwikkelings- en leerachterstanden en het samen (met de klastitularis) uitvoeren van een opgesteld handelingsplan.
– Opvolgen en toetsen van de leesevolutie voor de leerlingen van de eerste graad en helpen uitbouwen van een leestrainingsprogramma daar waar nodig.
– Versterken van welbevinden van de leerlingen en praatmomenten aanbieden waar nodig

4. Zorgzame school :

Wanneer kan u de zorgjuffen spreken op school?

De zorgcoördinatoren zijn aanwezig van maandag tot en met vrijdag. Er kan een afspraak gemaakt worden binnen de schooluren.