ONS PEDAGOGISCH PROJECT

A/ ONZE FUNDAMENTELE UITGANGSPUNTEN

01/ OPENHEID : iedereen is welkom
Onze school staat ten dienste van de ganse gemeenschap. Ze staat open voor alle leerplichtige jongeren ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit.

02/ VERSCHEIDENHEID : wij hebben respect voor JOU

De school heeft eerbied voor de verscheidenheid en wil waarden en overtuigingen die in de gemeenschap leven, onbevooroordeeld met elkaar confronteren. Zij ziet dit als een verrijking voor de gehele schoolbevolking.

03/ DEMOCRATISCH : verschillende gedachten naast elkaar
De school wil verder bouwen aan de fundamentele democratische overtuiging die de grond moet zijn van onze maatschappij.
Dat is de overtuiging dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij in de gemeenschap naast elkaar kunnen bestaan, dus ook op onze school.

04/ SOCIALISATIE : leren samenleven is belangrijk
Onze school wil de jongeren in harmonie leren samenleven met anderen. Dat heeft als doel hen later als volwaardige leden te laten deelnemen aan een democratische, pluralistische samenleving.
Ze wil ze leren openstaan voor meningen, echt leren luisteren naar anderen en leefregels bijbrengen die het samenleven op school bevorderen.

05/ EMANCIPATIE : later moet je je man/vrouw kunnen staan
Onze school kiest voor emancipatorisch onderwijs. Dit betekent dat zij alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen wil bieden en daarbij rekening houdt met hun mogelijkheden.
Zij leert kinderen op hun eigen benen staan en wakkert de zelfredzaamheid aan.
Dat wil ze doen door de leerlingen gezond weerbaar en assertief te maken en ze te leren op een beleefde, stijlvolle manier voor hun mening uit te komen.
Zij wil dus persoonlijkheden vormen die op een waardevolle en tactvolle manier zichzelf durven zijn en voor zichzelf durven opkomen steeds met respect voor de anderen.

06/ TOTALE PERSOON : je hebt meer dan één talent
Onze school erkent de waarde van onderwijs en opvoeding. Zij wil op de eerste plaats goed onderwijs geven om de leerlingen volwaardige kansen te geven in de maatschappij.
Kennisverwerving is daarvoor van het grootste belang. Maar een kind is meer dan kennis en met kennis alleen word je geen mens.
Onze school wil daarom werk maken van de harmonische persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind. Daarom ook hecht ze evenveel belang aan het meegeven van attitudes, cultuur en waarden dan aan kennisoverdracht.

07/ GELIJKE KANSEN : iedereen moet dezelfde kansen krijgen
De school wil niemand uitsluiten, zeker niet diegenen die omwille van sociale omstandigheden minder kansen krijgen in deze maatschappij.
De school zal dus bewust proberen de gevolgen van een ongelijke sociale positie om te buigen.
Zij zal dit doen door voor de kansarme leerlingen compenserend op te treden en ze alzo betere kansen te geven.

08/ MEDEMENS : je moet vrij kunnen zijn maar je vrijheid niet misbruiken
Onze school heeft respect voor de eigenheid van elke medemens.
Zij wil de kinderen ook zo opvoeden. Zij zal ervoor zorgen dat elk kind zich aanvaard weet. Daarom zal ze werken aan een gezonde leefomgeving waarin het kind zich goed voelt.
Een leefomgeving die niet gedomineerd wordt door enkelen. Zij voedt op tot vrijheid maar zal er voor zorgen dat de vrijheid van de ene niet kan leiden
tot het aantasten van de vrijheid van de ander.
Duidelijke afspraken en leefregels zijn hier nodig. Zij zal haar leerlingen ook duidelijk maken waar de leefregels voor staan en wat het doel en de waarde van deze afspraken is.
Zij staat ook voor een gezonde discipline (het zich houden aan afspraken en leefregels) die de kinderen een houvast biedt en een duidelijk kader aanbiedt immers enkel en alleen binnen duidelijke afspraken en leefregels.

09/ EUROPEES – MONDIAAL : je bent een kind van de grote,rijkgekleurde wereld
De school voedt op voor de toekomst. Zij wil de Europese gedachte aan haar leerlingen doorgeven.
Zij vraagt ook aandacht voor wat er in de wereld gebeurt en geeft de leerlingen een brede kijk op deze wereld.
Zij erkent zelf de waarde van andere culturen en voedt de kinderen op tot respect voor deze culturen. Daarom wil ze op zoek gaan naar middelen om de kinderen voor te bereiden op een multiculturele samenleving.

10/ MENSENRECHTEN : als kind heb je je eigen rechten
Onze school wil de beginselen uitdragen die neergeschreven staan in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind.
Zij wil deze rechten ook verdedigen. Zij wijst alle vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie af. De rechten van het kind, zoals hieronder beschreven, wil ze vrijwaren.
 recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;
 recht op vrijheid van vereniging en vrijheid van vreedzame vergadering;
 geen enkel kind mag onderworpen worden aan willekeurige of onrechtmatige inmenging in zijn of haar privéleven, zijn of haar gezinsleven, zijn of haar woning, zijn of haar correspondentie, noch aan enige onrechtmatige aantasting van zijn of haar eer of goede naam;
 recht op toegang tot de massamedia; tot informatie en materiaal uit een verscheidenheid van nationale en internationale bronnen, in het bijzonder informatie en materiaal gericht op het bevorderen van zijn of haar sociale, psychische en morele welzijn en zijn of haar lichamelijke en geestelijke gezondheid;
 het recht op bescherming tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel misbruik, lichamelijke of geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel misbruik;
 recht van een geestelijk of lichamelijk gehandicapt kind om een waardigheid van het kind verzekeren, zijn zelfstandigheid bevorderen en zijn actieve deelneming aan het gemeenschapsleven vergemakkelijken;
 het recht op het genot van de grootst mogelijke mate van gezondheid en op voorzieningen voor de behandeling van ziekte en het herstel van de gezondheid;
 het recht van ieder kind op een levensstandaard die toereikend is voor de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling van het kind;
 het recht op onderwijs. De staten verbinden zich ertoe het primair onderwijs verplicht te stellen en voor iedereen gratis beschikbaar te stellen;
 het onderwijs aan het kind dient gericht te zijn op:
 het bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
 het bijbrengen van eerbied voor de ouders van het kind, voor zijn of haar eigen culturele identiteit, taal en waarden, voor de nationale waarden van het land waar het kind woont, het land waar het is geboren en voor andere beschavingen dan de zijne of de hare;
de voorbereiding van het kind op een verantwoord leven in een vrije samenleving, in de geest van begrip, vrede, verdraagzaamheid, gelijkheid van geslachten, en vriendschap tussen alle volken, etnische, nationale en godsdienstige groepen en personen behorend tot de oorspronkelijke bevolking;
 het bijbrengen van eerbied voor de natuurlijke omgeving
 het recht van het kind op rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd van het kind, en op vrije deelneming aan het culturele en artistieke leven;
 het recht te worden beschermd tegen economische exploitatie en tegen het verrichten van werk dat naar alle waarschijnlijkheid gevaarlijk is of de opvoeding van het kind zal hinderen, of schadelijk zal zijn voor de gezondheid of lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke of maatschappelijke ontwikkeling van het kind;
 het recht op bescherming tegen het illegale gebruik van verdovende middelen en psychotrope stoffen;
 het recht op bescherming tegen alle vormen van seksuele exploitatie en seksueel misbruik;
 het recht op bescherming tegen alle vormen van exploitatie die schadelijk zijn voor enig aspect van het welzijn van het kind.

B/ ONZE VISIE OP BASISONDERWIJS
Onze school onderschrijft de eindtermen die door het ministerie zijn opgelegd. Om die te realiseren bouwt zij op de leerplannen die door O.V.S.G. (het onderwijssecretariaat van steden en gemeenten) zijn uitgewerkt.

DE KERN VAN DEZE EINDTERMEN EN LEERPLANNEN IS :
 kinderen een positief zelfbeeld geven
 ervoor zorgen dat de kinderen gemotiveerd zijn om naar school te komen, te leren, te werken
 de kinderen opvoeden tot het nemen van initiatieven

DE ALGEMENE DOELEN ZIJN :
 ervoor zorgen dat de kinderen kunnen communiceren en samenwerken
 de kinderen leren zelfstandigheid aan de dag te leggen
 de kinderen creatief leren omgaan met de omringende wereld en ze opvoeden om problemen niet uit de weg te gaan maar te leren de problemen op te lossen
 de kinderen geleidelijk aan zelfstandig leren leren

DE SPECIFIEKE DOELEN:
De drie kerndoelen en de algemene doelen zijn de basis waarop wij gaan werken aan de vijf leergebieden die we de kinderen aanbieden.
De 5 grote leergebieden die in de leerplannen van OVSG aan bod komen zijn

–  lichamelijke opvoeding
–  muzische opvoeding : beeld, muziek, beweging, drama en media
–  taal : Nederlands : lezen, schrijven, luisteren, spreken,taalbeschouwing
– Frans : luisteren, spreken, lezen, schrijven
– wereldoriëntatie : natuur, technologie, mens, maatschappij, tijd, ruimte, verkeer
– wiskunde : getallenkennis, bewerkingen, meten, meetkunde

Deze vijf leergebieden ontplooien het totale kind en zijn daarom evenwaardig.
De concrete doelstellingen die bij elk van deze leergebieden willen bereikt worden, staan uitgeschreven in de leerplannen van O.V.S.G.
Deze doelen bepalen natuurlijk de leerstof die zal aangebracht worden. Bij het zoeken van nieuwe methodes zullen we dus altijd moeten teruggrijpen naar deze doelen.
Tenslotte zijn het deze doelstellingen die wij met onze school willen realiseren. Wel kan het team voor bepaalde domeinen opteren om de leerdoelen uit te breiden.
In de eindtermen staan immers de minimumdoelen omschreven.

ONZE SCHOOL WIL VOOR ALLE KINDEREN DEZE
KERNDOELEN, ALGEMENE EN SPECIFIEKE DOELEN
BEREIKEN DOOR AANDACHT TE SCHENKEN AAN DE
VOLGENDE PEDAGOGISCHE KRACHTLIJNEN

SAMENHANG

De school gaat op zoek naar kindgerichte thema’s die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen en de realiteit benaderen. De leersituaties moeten voor de kinderen herkenbaar zijn en voor de kinderen niet wereldvreemd. De kinderen moeten daarin de centrale plaats innemen. Op die manier moeten ze zich veilig en goed voelen op school.
De school zal er dus voor zorgen dat taal, wiskunde, wereldoriëntatie, muzische vorming en lichamelijke opvoeding aansluiten bij de gekozen thema’s. Op die manier wil de school een stevige samenhang tussen de verschillende vakken realiseren.
Wij zorgen er ook voor dat onze opvoeding zich niet alleen beperkt tot kennisoverdracht. Wij hechten ook belang aan het verwerven van inzichten, vaardigheden en attitudes. Daarnaast schenken we ook aandacht aan het “leren leren” … “probleemoplossend denken”, ICT en “sociale vaardigheden”, zaken die binnen alle leergebieden aandacht moeten krijgen.

DE TOTALE PERSOONLIJKHEID VAN HET KIND
Onze school kijkt naar het totale kind. Niet alleen naar zijn kennis en zijn intellect. Zij zal weliswaar de kinderen veel kennis bijbrengen en het intellect ontwikkelen, maar zal daarnaast aandacht besteden aan de andere facetten van het kind die even belangrijk zijn.
Aandacht voor de lichamelijke ontwikkeling, de muzische en algemeen culturele vorming, de sociale vorming en de vorming van waarden is noodzakelijk.

ZORGVERBREDING
Onze school beseft dat alle kinderen anders zijn. Zij wil met het anders zijn van de kinderen rekening houden. Zij wil voor elk kind ZORGEN.
Zij zal dus een klimaat creëren waarin elk kind zich goed voelt en aanvaard weet.
Zij zal zorg dragen voor de eigenheid van het kind.
Zij zal haar onderwijs, in de mate van het mogelijke, afstemmen op de persoonlijkheid van het kind opdat het binnen zijn groep optimale kansen zou krijgen.
Ze heeft aandacht voor de grote verscheidenheid en zal dus werkvormen creëren waarbinnen er plaats is voor de begeleiding van kinderen met verhoogde zorg. Zij wil kinderen met zorg kansen geven en zal steeds open en eerlijk deze zorgen onderling en met de ouders bespreken.
Om alle kinderen kansen te geven zal men op zoek gaan naar gedifferentieerde werkvormen opdat alle leerlingen volgens hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen.

ACTIEF LEREN
Onze school wil geen passieve leerlingen.
Ze zal op zoek gaan naar thema’s, methodes en werkvormen waarbij de leerlingen betrokken zijn. Ze wil de leerlingen geleidelijk aan meer actief betrekken bij het leerproces.
Hier vooral zal de school, op een doordachte manier en zonder overhaasten, op zoek gaan naar moderne didactische methodes die een meerwaarde bieden en beantwoorden aan de vragen van de 21ste eeuw.

CONTINUE ONTWIKKELINGSLIJN
De school zorgt ervoor dat de ontwikkeling van de kinderen continu verloopt.
Zij gaat op zoek naar methodes die deze lijn verzekeren.
Zij zorgt ervoor dat er geen kloven ontstaan maar dat de drempels tussen de verschillende fasen van de schoolloopbaan, tussen de leergebieden, tussen thuis en school, zo laag mogelijk zijn.
De begeleiders van de kinderen zetten zich in om deze continuïteit na te streven. Dit betekent dat er gelijkgerichtheid is en dat er duidelijke afspraken gemaakt worden om die continuïteit te vrijwaren.

TOT SLOT : GEZONDE TRADITIE HAND IN HAND MET DOORDACHTE VERNIEUWING
Dit is de slogan van onze school.
Onze school wil werk maken van de hierboven gestelde doelen. Zij wil zich steeds bevragen en op zoek gaan naar middelen die deze doelen beter realiseren en een meerwaarde geven aan de begeleiding en opvoeding van de kinderen.
Onze school wil dit niet hals over kop doen en wil zich zeker niet vergalopperen.
Zij zal deze zaken die ze in het verleden opgebouwd heeft en voor de leerlingen waardevol zijn blijven hanteren.
Wat goed is, is goed en er zijn heel wat zaken die in het verleden hun grote waarde hebben bewezen.
De vernieuwingen zal de school goed bestuderen en ze zal ze niet onbezonnen inplanten.
Het ganse team toont de bereidheid om zich in de nieuwe didactische middelen en methodes te verdiepen en ze grondig te bestuderen.
In overleg met de ganse groep zullen nieuwe werkvormen die beter zijn voor de kinderen ingeplant worden.
De school opteert hier duidelijk voor de weg van de geleidelijkheid om de leerkrachten de kans te geven de nieuwe methodes te doorgronden en ze zich eigen te maken.
Ze wil er in elk geval voor waken dat de leerkrachten zich in de vernieuwing niet verliezen en door te snelle veranderingen gedemotiveerd geraken.