A

Afhalen van uw kind : U kan uw kind afhalen op de speelplaats. Een leerkracht geeft u een teken aan het poortje wanneer u de school kan binnengaan.
Afscheidsfeest : De kinderen van het 6de leerjaar nemen samen met hun ouders afscheid van de lagere school. De datum van dit feest kan u terugvinden op de schoolkalender.
Anti-pest-week : Tijdens deze week werken we samen met alle kinderen een project rond pesten uit.
Auteurslezing : Elk jaar organiseert de bib een auteurslezing waarbij een bekende of minder bekende auteur vertellen hoe een boek tot stand komt.

B

Bad Hair Day: Begin juli 2014 werd leukemie vastgesteld bij Anna, toen nog een leerling op onze school. Wij willen als school de familie een hart onder de riem steken. Daarom organiseren wij telkens in oktober een “Bad Hair Day”. Alle kinderen en personeel dragen de hele dag een hoofddeksel en komen met een oranje kledingstuk naar school (oranje is de kleur voor de strijd tegen leukemie). De petten, mutsen, sjaals en hoeden worden met plezier opgehouden, want zo kunnen we ons een dagje in de plaats stellen van mensen die chemo krijgen. Onze school hoopt dat dit initiatief navolging krijgt, zodat zieke mensen de warmte en genegenheid mogen voelen van vele mensen om hen heen…
Blog: Op de schoolsite kan u van elke klas een blog bekijken.
Boomplantactie: Met het 5de leerjaar willen we ook in onze buurt meewerken aan een groenere gemeente.

C

CLB: Centrum voor leerlingenbegeleiding. Dit centrum ondersteunt de school in de zorgwerking.
Communie: Kinderen die het vak godsdienst volgen, vieren in het eerste leerjaar hun “eerste communie” en in het zesde leerjaar hun “plechtige communie”.
Computerklas: Elke klas kan gebruik maken van de computerklas om de ICT-vaardigheden goed onder de knie te krijgen.
Contractwerk: Een vorm van differentiatie waarbij kinderen individueel werk op maat krijgen.

D

Differentiatie: De manier waarop een leerkracht omgaat met de verschillen tussen leerlingen in de klas.
Digibord: Elke klas van de lagere school beschikt over een digitaal schoolbord. Dat is een speciaal schoolbord dat is aangesloten op een computer en het internet. Via een beamer komen de beelden van de computer of het digitaal bordboek op het bord. De juf of meester kan met een speciale stift zelf nog dingen bijschrijven op het digibord.
Dikke truiendag: Op deze dag zetten we de verwarming enkele graden lager en dragen we onze dikke trui. Dat is goed voor het milieu.

E

Eerstelijnszorg : De eerste zorg en opvolging van het kind die gebeurt door de klasleerkracht in de klas.

F

Feest van de vrijzinnige jeugd : Kinderen die het vak zedenleer volgen, vieren in het zesde leerjaar het feest van de vrijzinnige jeugd.
Fietsmiddag : Op de kleuterspeelplaats mag elke dag een groep kinderen vrij fietsen met de fietsjes van de school.
Fluo-actie : De leerlingenraad organiseert elk jaar tijdens de donkere maanden van het schooljaar een fluo-actie. Hierbij willen we alle kinderen stimuleren om zich goed zichtbaar te maken in het verkeer.
Fruitspeeltijd: Tijdens de speeltijd in de voormiddag wordt door alle kinderen fruit gegeten als tussendoortje. Ze brengen dit fruit mee van thuis. Snoepen is niet toegestaan op school.

G

Gevonden voorwerpen : In de doorgang naar de overdekte speelzaal lagere school staan twee grote koffers met gevonden kledij en brooddozen. U kan daar steeds een kijkje in nemen.
Grootouderfeest: Jaarlijks nodigen we in oktober/november de grootouders van onze kleuters uit

H

Heen- en weermapje of -schriftje: In de kleuterschool werken de kleuterleidsters met een mapje of schriftje waarin zowel de juf als de ouders berichtjes kunnen noteren.
Hoekenwerk : In een klas kunnen hoeken ingericht worden waar kinderen gedifferentieerd werken rond taal, wiskunde, schrijven, techniek,…
Huiswerk : De school heeft een huiswerkbeleid waarbij we afspraken hebben per leerjaar naar tijd en frequentie toe.

I

i-pads: We hebben op school 25 i-pads waarmee de kinderen in de klas creatief aan de slag kunnen, inoefeningen maken,…
Integratiemomenten : De leerlingen van de derde kleuterklas leren kennis maken met de werking van het eerste leerjaar.
Instapdagen : Dit zijn vaste dagen waarop een peuter die 2,5 jaar is voor het eerste naar school kan gaan. De vaste instapdagen zijn 1 september, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, op 1 februari, na de paasvakantie, na Hemelvaart.

J

Jaarkalender : Op onze website vindt u de kalender met alle activiteiten doorheen het schooljaar.

K

Kersthappening: Kerstmis vieren we gezellig samen op onze school. Dit doen we steeds de laatste donderdag voor de kerstvakantie. Ouders zijn welkom na schooltijd. We serveren u graag een glaasje warme wijn en chocolademelk.
Kick-off: Eind augustus worden alle ouders en kinderen uitgenodigd om kennis te maken met hun nieuwe meester of juf en hun nieuwe klasgroep.
Kiva-school: Wij zijn een Kiva-school! KiVa is een Fins woord en betekent leuk of fijn.‘Dit is een fijne school waarin pesten niet thuishoort.’
Klimmuur: Op de speelplaats van de lagere school hebben we een klimmuur. Deze werd geschonken door onze oudervereniging.
Koekenspeeltijd: Tijdens de speeltijd in de namiddag, mogen de kinderen een koekje eten. Uiteraard blijven we het eten van fruit ook stimuleren.
Kosteloos onderwijs : De school voorziet voor elke klas basismateriaal, leer- en werkboeken om vlot te kunnen werken.

L

Leerlingenraad: Leerlingen hebben recht op inspraak. Een verkozen groep leerlingen van het 5de en 6de leerjaar kunnen nieuwe ideeën, vragen en problemen aanbrengen. Zij organiseren ook leuke activiteiten en acties voor de lagere school.
Leerlingvolgtoets : Deze toets wordt 2x per jaar afgenomen. Dit dient om een beeld te vormen van de klas, de sterke en zwakke punten in kaart te brengen en te zien of de leerlingen de leerstof uit de methode voldoende beet hebben.
Lentefeest : Kinderen die het vak zedenleer volgen, vieren in het eerste leerjaar hun lentefeest.

M

Maximumfactuur: Scholen uit het basisonderwijs organiseren heel wat activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, maar die het leren boeiender en aangenamer maken voor de kinderen. Om de kostprijs van deze activiteiten te begrenzen, heeft de overheid de maximumfactuur ingevoerd.
MDO: Multidisciplinair overleg. Contactvergadering met het begeleidingsteam en de ouders van een kind die extra begeleiding nodig heeft.
Medicatiefiche: De fiche waarop je als ouder moet invullen wanneer en hoeveel medicatie uw kind moet nemen, indien dit op school moet toegediend worden. Deze fiche is terug te vinden op de website onder “ouders”. De school voorziet zelf niet in medicatie.
MOS-school: Milieuzorg op school. Met dit MOS-project willen we het engagement bij onze kinderen aanwakkeren om zich in te zetten voor moeder aarde. Nadenken over oplossingen om te zorgen voor een milieuvriendelijke omgeving op school en in de buurt.
We doen dit met ondersteuning van MOS Vlaanderen.

N

Naschoolse opvang: De voorschoolse en naschoolse korte opvang wordt verzorgd door begeleiders FERM. Tot 17.30 gaat dit op door op school. De buitenschoolse opvang kan tot 19u en gaat door in Bommeltje

O

OCP : Ontmoetingscentrum Polderbos.
Oudercontact: Vaste momenten waarop de ouders worden uitgenodigd om over hun kind te komen praten met de klasleerkracht. Dit gebeurt 3x per jaar.
Oudervereniging: Een groep geëngageerde ouders die zich ten volle inzet voor de school en een goede dialoog tussen ouders, leerkrachten en directie ondersteunt.

P

Pedagogische studiedag: Een vrije dag voor de leerlingen! Maar… alle juffen en meesters moeten die dag naar school en werken rond pedagogisch-didactische vernieuwingen.
Peter- en meterschap: De leerlingen van het 6de leerjaar worden peter of meter van een kind van het eerste leerjaar. Zij helpen de jongsten wegwijs in het reilen en zeilen op de grote school.
Peuterwenmoment: Een uurtje waarbij nieuwe instappertjes eens mogen kennismaken met de juf en andere kleutertjes

Q

Quiz: De oudervereniging organiseert in april ‘De Blije School Quiz’

R

Rapport: Het rapport geeft u informatie over de aanleg, de inzet en de vorderingen van uw kind.
Regenplan: Wanneer het weer over de middag het niet toelaat om de kinderen te laten buiten spelen, wordt de lagere school in 2 groepen opgedeeld. Leerjaar 1-2-3 speelt in de overdekte speelruimte, leerjaar 4-5-6 speelt in de turnzaal. Kleuters spelen in hun overdekte speelruimte.
Remediëring: Het verhelpen van de eerste problemen na een gegeven les of toets.
Rollende week: Op afgesproken tijdstippen mogen de kinderen van de lagere school een parcours maken op de speelplaats waar ze kunnen steppen, rolschaatsen, skaten. Dit is enkel toegelaten met voldoende beschermende kledij.
Ruimteklas: Het 5de leerjaar gaat elke jaar op ruimteklas naar Euro Space Center in Transinne.

S

Scholengemeenschap: Onze school behoort tot de scholengemeenschap ‘De PLaNeTen’. We vormen samen met de gemeenteschool van Latem, Deurle, Nevele, Landegem en de Vrije School Ten Dries Landegem een scholengemeenschap.
Sinterklaasfeest : Elk jaar komen Sint en Piet naar onze school. Hij kijkt uit naar het optreden van de vele kinderen. Op het programma staat ook steeds een klasbezoekje bij de allerkleinsten.
Spelkofferweek: Regelmatig richten de leerlingen van het 5de leerjaar een speel-o-theek in waarbij kinderen over de middag speelgoed kunnen ontlenen om op de speelplaats te spelen.
Sociale actie: Elk jaar gaan we op zoek naar een goed doel. Alle klassen organiseren een actie om geld in te zamelen.
Spiegelei: Verkeersbord dat de leerkrachten gebruiken om de kinderen veilig over te steken.
Sportklassen: Het 4de leerjaar sport elk jaar een week in het OCP. Ze maken kennis met nieuwe sporten. De klasleerkrachten voorzien die week een aangepaste lessenweek binnen het thema sport.
Startavond: Bij het begin van het nieuwe schooljaar nodigen we alle ouders uit in de klas van hun kind. De leerkracht geeft dan uitleg over de klaswerking, methodes en leerstof.
Strapdag: Op deze dag in september gaan we zo veel mogelijk te voet of met de fiets naar school. De auto blijft op stal met een aangename, rustige schoolomgeving tot gevolg.

T

Tutorlezen: Een leerling van een hogere klas helpt een leerling van een lagere klas bij het lezen.
Typ10: Typlessen die in het 4de leerjaar worden gegeven.

U

Uitstappen: Vanaf de eerste kleuterklas gaan de kinderen regelmatig op uitstap: naar de kinderboerderij, musea, ….

V

Verjaardagen : We vieren op school graag de verjaardag van uw kind. We vragen om geen individuele geschenken mee te geven. Een gezonde en lekkere traktatie is welkom.

W

Wereldoriëntatie: Dit is het vak waarin kinderen alles leren over tijd , ruimte, natuur, techniek, verkeer, mens en maatschappij.

X

Y

Z

Zeeklassen: Het 2de leerjaar gaat op zeeklassen van maandag tot woensdag in de maand juni.
Zesstappenplan : 6 stappen die de kinderen op weg helpen om onderling een conflict op te lossen.
Zorgbegeleiding : Het opvolgen van de verschillende stappen die ondernomen worden bij een kind met extra begeleiding door de zorgcoördinator en de klasleerkracht.
Zorgbieb : Leesboekjes die kinderen met leesmoeilijkheden kunnen afhalen in het lokaaltje van de zorgjuf Sophie.
Zorgcoördinator : Juf Sophie Leconte is onze zorgcoördinator. Zij coördineert alle zorgvragen van ouders, leerkrachten en kinderen.
Zorgteam : Alle personen die instaan voor de begeleiding van een kind met extra begeleiding binnen en buiten de school.